."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Saturday, 2 May 2009

Why Sri Lankan ‘humanitarianism’ is a joke

by T. Earakan

Sri Lanka began the uprooting of Tamils in the island soon after independence in 1948.

The guise then was repatriation of Tamils of Indian origin. The disenfranchisement of hundreds of thousands of Tamils followed with state organized pogroms throughout the years to set up of high security zones and to the current “humanitarian rescue operation”.

The Tamils’ quest for self determination is given a fig leaf of “war on terror” and vast human rights abuses are being committed against Tamil civilians in the name of fighting the LTTE.

And any humanitarian calling to alleviate the plight of the suffering Tamil civilians is ridiculed by the appeasers of the Sri Lanka government.


Commentators on several news articles and blog entries around the globe are however exposing the hypocrisy of the Rajapaksa brothers, Armed Forces Chief Sarath Fonseka and the Government of Sri Lanka in carrying out the ethnic cleansing of Tamils.

Here are few comments from recent articles:

Leaked UN satellite images ’show haven for Sri Lanka refugees was bombed’:

What we Tamils were saying all along has been proved now. What is UN and international community going to do now.Take stern actions against genocidal Srilankan Government now. - Jegan, London, UK
***
President of SL reportedly has told “if I order not to use heavy weapons, it’s an order and no one would use”. Now the West sees the true pictures!
That’s the credibility of GOSL! Tamils have learnt it, now it’s time for the west to learn - But please, not at the expense of Tamil civilians. - Kabaali, London
***
Bombing going on for ages but international community never cared about it untill last few weeks. UN does not want to publicize these evidents for strange reasons. UN need to come clean about it. The west countries must ask UN for explanation. It is time for the West to act and safeguard Tamils. - kumar, Mitcham, UK
***
The Govt is holding the Tamils in campsto the West to ransom. The govt need billions to fund their ever growing number of ministers. As recently as in Feb they appointed yet another minister, this time without any portfolio to manage. It takes time to come up with a fancy name for a ministry. Gowri, Ilford, UK
***
Sri Lanka sparks row with EU over ban on Swedish minister

Have the eyes of the EU opened at last?.The days of expressing “concern” are over. It is now time for some action.
There are a couple of things they can do. Impose a travel ban on all cabinet ministers of Sri Lanka and also consdier abrogating the GSP plus - leon, Totonto, Canada
***
It should be clear to the EU and the IC in general that this war is genocide in disguise, why else would the SL Government ban all media and journalist in the battle zone, cut off all communication, kill independent journalist who argue against the war. - Ruban, London, UK
***
Sri Lanka denies lot of things.International media,aid workers,emissaries and dignitaries.It is obvious now,Sri Lankan government has a lot to hide from international community - Lakshmanan, Tirunelveli, INDIA

courtesy:
TamilWekk

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis