."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 22 November 2009

Untold history of Tamils - Part 8

Kumari Kandam குமரிக்கண்டம்

THE LOST CONTINENT OF TAMILS

Kumari Kandam (குமரிக்கண்டம் Kumarikkaṇṭam) is the name of an alleged sunken landmass referred to in medieval Tamil literature. It is said to have been located in the Indian Ocean, to the south of present-day Kanyakumari district at the southern tip of India.


References in Tamil literature

There are scattered references in Sangam literature, such as Kalittokai 104, to how the sea took the land of the Pandiyan kings, upon which they conquered new lands to replace those they had lost. There are also references to the rivers Pahruli and Kumari, that are said to have flowed in a now-submerged land. The Silappadhikaram, a 5th century epic, states that the "cruel sea" took the Pandiyan land that lay between the rivers Pahruli and the many-mountained banks of the Kumari, to replace which the Pandiyan king conquered lands belonging to the Chola and Chera kings (Maturaikkandam, verses 17-22). Adiyarkkunallar, a 12th century commentator on the epic, explains this reference by saying that there was once a land to the south of the present-day Kanyakumari, which stretched for 700 kavatams from the Pahruli river in the north to the Kumari river in the south.

This land was divided into 49 nadu, or territories, which he names as seven coconut territories (elutenga natu), seven Madurai territories (elumaturai natu), seven old sandy territories (elumunpalai natu), seven new sandy territories (elupinpalai natu), seven mountain territories (elukunra natu), seven eastern coastal territories (elukunakarai natu) and seven dwarf-palm territories (elukurumpanai natu). All these lands, he says, together with the many-mountained land that began with KumariKollam, with forests and habitations, were submerged by the sea. Two of these Nadus or territories were supposedly parts of present-day Kollam and Kanyakumari districts.

None of these texts name the land "Kumari Kandam" or "Kumarinadu", as is common today. The only similar pre-modern reference is to a "Kumari Kandam" (written குமரிகண்டம், rather than குமரிக்கண்டம் as the land is called in modern Tamil), which is named in the medieval Tamil text "Kantapuranam" either as being one of the nine continents, or one of the nine divisions of India and the only region not to be inhabited by barbarians. 19th and 20th Tamil revivalist movements, however, came to apply the name to the territories described in Adiyarkkunallar's commentary to the Silappadhikaram. They also associated this territory with the references in the Tamil Sangams, and said that the fabled cities of southern Madurai and Kapatapuram where the first two Sangams were said to be held were located on Kumari Kandam.

In Tamil national mysticism

In the late 19th and early 20th centuries, Tamil nationalists came to identify Kumari Kandam with Lemuria, a hypothetical "lost continent" posited in the 19th century to account for discontinuities in biogeography. In these accounts, Kumari Kandam became the "cradle of civilization", the origin of human languages in general and the Tamil language in particular. These ideas gained notability in Tamil academic literature over the first decades of the 20th century, and were popularized by the Tanittamil Iyakkam, notably by self-taught Dravidologist Devaneya Pavanar, who held that all languages on earth were merely corrupted Tamil dialects.

R. Mathivanan, then Chief Editor of the Tamil Etymological Dictionary Project of the Government of Tamil Nadu, in 1991 claimed to have deciphered the still undeciphered Indus script as Tamil, following the methodology recommended by his teacher Devaneya Pavanar, presenting the following timeline (cited after Mahadevan 2002):

ca. 200,000 to 50,000 BC: evolution of "the Tamilian or Homo Dravida",
ca. 200,000 to 100,000 BC: beginnings of the Tamil language
50,000 BC: Kumari Kandam civilisation
20,000 BC: A lost Tamil culture of the Easter Island which had an advanced civilisation
16,000 BC: Lemuria submerged
6087 BC: Second Tamil Sangam established by a Pandya king
3031 BC: A Chera prince in his wanderings in the Solomon Island saw wild sugarcane and started cultivation in Kumari Kandam.
1780 BC: The Third Tamil Sangam established by a Pandya king
7th century BC: Tolkappiyam (the earliest known extant Tamil grammar)
Mathivanan uses "Aryan Invasion" rhetoric to account for the fall of this civilization:

"After imbibing the mania of the Aryan culture of destroying the enemy and their habitats, the Dravidians developed a new avenging and destructive war approach. This induced them to ruin the forts and cities of their own brethren out of enmity".
Mathivanan claims his interpretation of history is validated by the discovery of the "Jaffna seal", a seal bearing a Tamil-Brahmi inscription assigned by its excavators to the 3rd century BC (but claimed by Mathivanan to date to 1600 BC).

Popular culture

Kumari Kandam first appeared in the The Secret Saturdays episode "The King of Kumari Kandam." This version is a city on the back of a giant sea serpent with its inhabitants all fish people.

related links

. Lemuria (continent)
. Adams Bridge
. An Atlantis in the Indian Ocean
. Ancient Tamil Sangams
. A short account on Tamil and (Tamil literary) history by C. V. Narasimhan
. Founding myth
. Atlantis
. Silappatikaram
. Manimekalai
. Map of Kumari Kandam as per folklore

-End of Part 8-

Our goal is to strengthen Tamils by knowing their heritage through historical, archeological & genealogical research and education. It's only a small step. Join us & lets restore our heritage for many generations to come. We are exploring ancient history, recent past and present state of Tamils & Thamil language around the globe.

We need to preserve our heritage inorder for future generations to know their roots. Let's declare an annual Tamils' global history week. Let's have seminars, conferences & conventions worldwide annually.

|| Part-1 || Part-2 || Part-3 || Part-4 || Part-5 || Part-6 || Part-7 || Part-8 || Part-9 || Part 10 || Part-11(coming soon) ||


So every one will wonder how the Sinhala race become the majority in Singai Empire/Tronote(திருநாடு)/Lankapuri/Thampapanni(Aryans)/Serendip(Greek/Arabs)/Ceylon(British)/Sri Lanka(North indians)... continue reading... you will finally get to know.

ஆண்டவர்கள் ‘பயங்கரவாதி’களான கதை. நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் அகதிகளான வரலாறு.

more will follow @
http://tamilcause.blogspot.com

Courtesy:
Wikipedia

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis