."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Tuesday, 16 February 2010

தமிழர் பூர்வீக நிலங்கள் பறிபோகின்றன

படிப்படியாக தமிழர் பூர்வீக நிலங்கள் பறிபோகின்றன.

மன்னாரில் தமிழர் நிலங்களை ஊடறுத்து பாரிய சிங்களக் குடியேற்றங்களை அமைக்கச் சிங்கள அரசு திட்டம்.

Three-pronged Sinhala colonization in Mannaar


Ko’ndachchi-Chilaavaththu’rai, Thalaimannaar Pier and Madu in Mannaar district are being particularly targeted for Sinhala-Buddhist colonies by the colonial government in Colombo, news reports from Mannaar said Sunday. Everyday, colonizers with shelter-making facilities and boats are brought through Vilpattu from Puththa’lam district and from Medawachchiya of Anuradhapura district, news sources said adding that even this Sinhalicisation is carefully planned for Buddhicisation of the Tamil Muslim and Christian dominated district. The long-term impact of the process is sure to be felt in coastal Tamil Nadu and in Tamil relationship across the seas, whatever equation imperial India may have with Colombo, Tamil circles said. Meanwhile, diplomats and agencies of Establishments who try to con Tamils need serious education on what is genocide – the Sri Lankan model, diaspora circles commented.

Chilaavath-thu’rai as the name indicates was the centre for pearl fisheries in the past, conducted by Tamils throughout history. Ko’ndachchi is a nearby tract where Colombo earlier planned for cashew nut plantations and brought Sinhalese to settle there. They went back during the war.

While Tamils are yet to be resettled in their own homeland, new Sinhala migrants are now brought to settle Ko’ndachchi and the coast of Chilaavaththu’rai. Everyday they come with cadjans and other housing material through the track in Vilpattu national park, news sources said.

This road, which was a traditional route of communication for Tamils, was closed in British times. Sinhala colonizers are now allowed to use this road of 102 km in the daytime until 3:00 p.m. They also come from Medawachchiya.

Developing the Vilpattu route is already on discussion between New Delhi and Colombo. By the time the highway is developed one could see Sinhala colonies well established all along it, Tamil circles in Mannaar said.

They also pointed out that Indian government agreeing to develop the Medawachchiya-Mannaar railway tract would only help Sinhala colonisation of the district. Instead, India should have prevailed upon Colombo to build a tract from Vavuniyaa, if protecting Tamils is anywhere in its agenda, they said.

Some of the Sinhala settlers to Chilaavaththu’rai come with their boats. This has already created tension in the Tamil fishing villages of Chilaavaththu’rai and nearby Vangkaalai. Normally new fishermen have to get permission from three government agencies (fisheries ministry, Pradesha or Town Councils and the Divisional Secretariat). But in these cases of State-sponsored colonisation everything is going to be either overlooked or fabricated, fishermen of Mannaar said.

The presence of Sinhalese in the Mannaar district earlier was around 1.4 percent, according to 1981 census data.

In the meantime, a large Sinhala-Buddhist settlement is carefully planned centring around, Madu Road Junction railway station of Medawachchiya-Mannaar line, where a Buddhist temple had already been built. Madu is the famous pilgrim centre of Tamil Catholics, where even the Sinhalese Catholics of the western coast, who were Tamils a century ago, flock in for festivals.

News reports already flashed the activities of a Buddhist monk who is said to have purchased 100 acres of palmyra grove land from poor Muslims of Thalai Mannaar Pier, to develop a Sinhala-Buddhist settlement. Local people say the monk has license to use a rifle. The monk, believed to be a supporter of JVP, is looking for sponsors from the South.

A question often raised in the Sinhala-Buddhist circles is what is wrong in the colonies and in building Buddhist temples when there are a large number of Hindu temples in the South.

“Tamils by their heritage can never be opposed to Buddhism or any other faith, for unlike Sinhala, their language served as medium to all the religions. What is obviously rejected is the genocidal Buddhism. The Sinhala-Buddhists have to ask their question after conceding sovereignty to Tamils in their homeland, just like they enjoy sovereignty in their land. If this can be sorted out, not only Buddhist temples and the presence of Sinhalese may peacefully co-exist in the north and east, but even a section of Tamils may come forward to patronize Buddhism,” Tamil circles commented.

Eezham Tamil circles questioned the very theological sanity of Sri Lankan Buddhism, citing the recent stand taken by all the prelates of the Buddhist Maha Sangha, and citing their ineradicable attitude towards Tamils. Eezham Tamils have achieved comparatively a more progressive society in which no Hindu priesthood can meddle with politics, Tamil circles said, comparing the predicament of the Sinhalese at the hands of the monks.

“They blame Tamils for casteism. But all backwardness of cast and feudalism is the rule of those monasteries. Coupled with military victory and electoral endorsement of genocide, what comes from them to Tamils is a monstrous religious culture,” Tamil circles further said.

Courtsey:
TamilNet

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis