."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thursday, 3 June 2010

NDTV Documentary Video: “Blood and Water”.The Sri Lankan High Commissioner for India had appealed about the documentary programme which was aired over the Indian NTV television to withdraw the programme. The request was made by Prasad Kariyawasam in regard to the programme which was telecast in the name of “Blood and Water”.

The programme which was telecast showed, three to 6 lacks of people are living in the Vavuniya interment camps behind the barbed fence. Kariyawasam pointed out that only 30 thousand persons are living at the Vavuniya camps. He said the many programmes telecast in the programme were recorded one year before. Further another segment consisting about 300 Indian fishermen had been arrested by the Sri Lankan navy forces for the past many years was also accommodated in the programmes which is totally false was stated by Prasad Kariyawasam.

He said, in addition to this, the refugees due to economic problems are intruding to Australia was mentioned in the programme which cannot be accepted . Hence he requested the NTV Television administration to grant him an opportunity to explain the actual situation

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis