."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 26 April 2009

Tamils IDPs held hostage by Sri Lanka military

by Sam Thambipillai

The exodus of Tamils from the so called “safe zone” is similar to that what was seen in Rwanda about 15 years ago, when Tutsis faced genocide in the hands of Hutus.

Sinhala soldiers are on a genocidal spree. They have murdered about 1000 Tamil civilians and injured about 2500 by breaching into the “safe zone”.

In Sri Lanka(SL), a Tamil is always held as a hostage by the Sinhala state. IDP’s are held as hostages in military concentration camps. Others face hostage taking, mostly daily, by the Sinhala soldiers in military check points.
[Tamil civilians who fled from Tamil Tiger-controlled areas gather to take food distributed at a government-controlled camp in Omantai, Vavuniya, about 230 kilometers (144 miles) north of Colombo, Sri Lanka, Wednesday, April 22, 2009.-AP pic]

But, Mahinda Rajapakse explained the mass exodus of Tamil civilians from the unsafe “safe zone”, because of military firing, as “the largest ever hostage rescue mission in history”. Tamil civilian killing is being covered up and Sinhala ego is being boosted by that unreal utterance.

Adolf Hitler also similarly engaged in similar utterances during genocide of Jews. The purpose is definitely to blame others, hoodwink the International community and carry on with the genocide. SL appears to be succeeding in its trickery.

The truth of what happened in the “safe zone” could be discovered easily from spy satelite photos in the area as done in Bosnia.

The UN should start to bring Rajapakse and other war criminals to the war crimes court in the Hague for the UN to justify its existence.

Rwanda is past. Sri Lanka is present. But the UN and the International Community are doing nothing whatsoever to rectify even happenings in the present.

Surely, Tamil Eelam is inevitable.

courtesy:
TamilWeek

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis