."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Tuesday, 30 March 2010

காணொளி: தமிழர்கள் எல்லோரும் 'இடியட்ஸ்(Idiots)'

தமிழர்கள் எல்லோரும் 'இடியட்ஸ்(Idiots)'.

VIDEO:Tamils are 'idiots'. watch the full video before jump into any conclusions & pls kindly leave ur comments


Not just Tamils, most of us in this world are idiots. தமிழர்கள் எல்லோரும் 'இடியட்ஸ்(Idiots)'. அதில் நானும் அடக்கம்.

Idiot (Athenian democracy)

"Idio" originally referred to "layman, person lacking professional(mainly political) skill", "person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning". Declining to take part in public life, such as democratic government of the polis (city state), such as the Athenian democracy, was considered dishonorable. "Idiots" were seen as having bad judgment in public and political matters. Over time, the term "idiot" shifted away from its original connotation of selfishness and came to refer to individuals with overall bad judgment–individuals who are "stupid". In modern English usage, the terms "idiot" and "idiocy" describe an extreme folly or stupidity, and its symptoms (foolish or stupid utterance or deed). In psychology, it is a historical term for the state or condition now called profound mental retardation

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis