."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thursday, 4 March 2010

No more Tamil homeland

China, India, compete helping Colombo’s demographic onslaught of Tamils


While Colombo plans allotting lands for ‘retired’ Sinhala army personnel in the so-called 'resettlement' schemes of Tamil North and East of the island of Sri Lanka, China and India compete in proving who is the best facilitator of Colombo in its demographic onslaught, Eezham Tamils circles said. China has emerged as Sri Lanka’s biggest single lender in 2009, revealed Colombo sources adding that China’s top aid to the North was spent particularly on creating conducive environment for Colombo’s occupying armed forces there. India is already helping Colombo’s communication strategies disrupting Tamil demographic contiguity. In the meantime, relieving Colombo from Western pressure, Indian envoy in Colombo said Sri Lanka could export more garments to India under Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Tamils sources also said that a proposed World Bank aid for taking census in the North and East has already evoked calls from the south that the number of Tamil parliamentary constituencies has to be now reduced, citing population decrease in the Tamil homeland since 1981.

The situation is for the perusal of those in the West who still pretend of not knowing what is genocide, those who try to teach that what the Eezham Tamils face is not genocide and those who deceive them and deceive others that the crisis in the island could be resolved within united Sri Lanka by restructuring state, Tamil circles further said.

While whatever happening in the name of re-settlement is eyewash – creation of slums of paupers under the supervision of the occupying army, the Colombo government has extensive plans to allot lands to retired army personnel to have permanent control over the Tamil population, reliable sources in the South told TamilNet.

For nearly two decades now, thousands of SLA soldiers are occupying private houses amidst densely populated areas in the Jaffna peninsula, keeping the people under open prisons.

In the recently conquered Vanni, buildings in good shape are invariably occupied by the troops and even Colombo's Tamil civil servants find it difficult to get back their quarters.

Chinese Ambassador Yang Xiuping on Monday donated equipment worth of Rs 50 million to accelerate Army de-mining operations in the North for 'resettlement and rehabilitation'.

Last year, SLA Commander, General Jagath Jayasuriya told Colombo newspaper Daily Mirror that the military had ordered pre-fabricated buildings from China to build military camps that were to be installed in the 'liberated' North.

China topped backing Colombo through 1.2 billion dollar loan in 2009, which is more than half of total 2.2 billion foreign aid Sri Lanka received in that year, Colombo sources said.

Sri Lanka now relies more on China, India, Iran, Japan and Myanmar, observers point out.

China’s ascendancy as the top abettor of Colombo raise eyebrows in Indian media, but the same media fails to see what their own government is doing in the island, Tamil circles said.

Even though the West is reluctant to accept the justification in Tamil demand for independence, at least there are now powerful voices in the West that political solution is the priority before anything else in the island.

But whether the Indian strategy is collaborating with Colombo in permanently erasing the political aspiration of Eezham Tamils in order to make Sinhalese agree for ‘economic and strategic incorporation’ with India is the question in the minds of Eezham Tamils. Their suspicion is substantiated by India’s actions spanning well over six decades.

India continues playing a negative role oppressing Tamils in the island further and further for its gains from the Sinhala state, Tamil circles say. Sections of media and ruling families among Tamils of the subcontinent, greedy of their own financial empires, being in the forefront in the subjugation of Eezham Tamils is the topmost irony, Eezham Tamil circles in the island further said.

The crisis in the island and power manoeuvrings denying justice to the victims arise because of international community's irresponsibility in not taking direct control of a region affected by genocidal war, in the early stage itself, according to Tamil political circles.

The reality of resettlement programme in Vanni in pictures:Courtesy: TamilNet

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis