."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 14 March 2010

TNA drops statehood demand

Sri Lanka Tamil party drops statehood demand

By Charles Haviland
BBC News, Colombo

The Sri Lankan political party closest to the defeated Tamil Tiger rebel movement has dropped a demand for a separate Tamil homeland.

The Tamil National Alliance (TNA), which is the biggest political grouping representing the ethnic minority, said it instead wanted a "federal" solution.

The party wants the two Tamil-majority provinces to be merged back into one, and significant devolution of powers.

It outlined the stance in a manifesto for April's parliamentary election.

'Shared sovereignty'

Formed nine years ago, the Tamil National Alliance was generally seen as a proxy for the Tamil Tigers.

Since the 1970s, the latter professed to be fighting for what it called Tamil Eelam, an independent state for Tamils on the island of Sri Lanka. The TNA followed their ideological line.


But 10 months after the Tigers' defeat by government forces, the TNA is changing its outlook.

Its election manifesto asks for power-sharing within a "federal structure".

It wants the two Tamil-majority provinces to be merged back into one, and significant devolution of powers on issues like land and taxes. And it mentions self-determination.

But it also speaks of "shared sovereignty among the peoples who inhabit this island".

The TNA is therefore codifying what its politicians have been saying for some time.

Last month its leader, Rajavarothiam Sampanthan, told the BBC he believed most Tamils in Sri Lanka no longer believed in violence or separation, but nevertheless wanted equality.

Another TNA parliamentarian, Suresh Premachandran, told the BBC on Saturday a federal solution was appropriate given the "changed global and regional situation".

Mr Premachandran said he was inviting the government to respond by solving Tamils' problems within a united Sri Lanka.

In recent weeks, the TNA has dropped some of its MPs and some have formed a new grouping to compete with it.

The TNA's new stance is partly a reflection of Realpolitik - espousing separatism is illegal in Sri Lanka.

But it also highlights the contrast between Tamils based here and those living abroad - the vast majority of the diaspora still believe in a separate Tamil homeland.

2 comments:

 1. Anonymous14/3/10 15:22

  This is a good sign of hope for our people.
  I hope Sri Lankan govt listens to TNA and comes to a Federal system so that equality can be brought for all.

  ReplyDelete
 2. Hello Friend,  Hope everything is fine.
  I am a researcher from psychology department. Interested in bloggers, and their behavior. My  research topic is "Bloggers, Internet users and their intelligence".  In connection with my research I need your help.  If you spare your time, I will be sending  the research questionnaire's to your mail Id.   You can give your responses to the questionnaire.  My mail Id is meharun@gmail.com. Kindly cooperate in this survey. Your response will be used only for research purpose.  Please reply. Thank you

   
  Meharunnisha
  Doctoral Candidate
  Dept of Psychology
  Bharathiar University
  Coimbatore - 641046
  Tamil Nadu, India
  meharun@gmail.com
   
   
  (Pls ignore if you get this mail already)

  ReplyDelete

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis