."ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thursday, 13 May 2010

உணர்வுகள் செத்த நாடு கடந்த அரசு

இது நாடு கடந்த அரசல்ல, நாடு செத்த அரசு.

உணர்வுகள் செத்த 'பொறுக்கிகள்'ளால் கேள்விக் கூத்தாகும் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசு.

We, diaspora Tamils, have become bunch of jokers in the international arena.


Cancellation tactics make potential candidates withdraw from TGTE elections
[TamilNet, Tuesday, 11 May 2010, 13:14 GMT]
Four candidates, including two who had come within the first five in the poll conducted 8 days ago for the TGTE in the London South West Constituency, withdrew their candidature Monday after there were delays in announcing the results. Dr. N.Sathiyamoorthy, Mr. A.Vairavamoorthy and Mr. David Joseph, candidates sharing a common opinion said in their withdrawal letter that "even though it was hard for us to come to this decision, we feel it is necessary to make such decision to take our struggle to the next level through the TGTE, without giving any room for the Sri Lankan state or the IC to shame our Tamil Nation." The election committee delayed the announcement of the results citing ‘complaints’ and there were behind the scene manoeuvrings by certain members of the CWG that conducted the elections, in selecting candidates without a re-poll, said a journalist who did not wish to be named.

read more @
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=31733

Third party required to resolve TGTE election dispute in France
[TamilNet, Wednesday, 12 May 2010, 17:27 GMT]

Tamil unity was to be demonstrated in France by conducting the elections for Country Council, Maison du Tamil Eelam, and Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) simultaneously on May 02. The Election Committee of the Country Council said last week that all the candidates who contested the elections were declared elected representing their constituencies. Providing the number of votes, the Committee said the candidates who topped within their constituencies, would be constituting the national assembly. Meanwhile, in the TGTE elections, four candidates were elected uncontested in four of the eight constituencies. Elections were held only for four constituencies. But, in two of these constituencies, where candidates behind the Country Council initiative scored high, the results were cancelled by the CWG-appointed Election Commission, citing irregularities at 3 centres.

read more @
http://tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=31742

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் HolykuralKural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis