.



"ஒன்றே குலம்; ஒருவனே தேவன்" – ஆசான் திருமூலர். நீதியில்லாதவனே சாதியை வகுத்திட்டான்; நெறிகெட்ட சாதிமுறையை ஒழிப்போம் வாரீர்.

விடுதலை என்பது ஆயிரம் கொலைகளைச் செய்பவன் பெற்றுத் தருவதல்ல; ஆயிரம் உயிர்களைக் காப்பற்ற வல்லவன் பெற்றுத் தருவதே உண்மையான விடுதலை.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Sunday, 4 April 2010

மே 15 ,16 / 2010: மீண்டும் உலகத்தமிழர் வீதிகளில் இறங்க அழைப்பு.

சனநாயக, சாத்வீக ரீதியில் உலக அரங்கில் விழிப்பணர்வை ஏற்படுத்துமாறு வேண்டுகோள்.

A year on....May 15th or 16th

by Kajan Tamilan

At last after three to four months worldwide continuous protests in 2009 to stop the war by Sri Lanka on Tamils , we have achieved something. We have told the world at least there is a nation called Tamils. One working in London would realise that when we say We are from Sri Lanka , our non-Tamil friends straight away ask Are you Tamil nowadays. So being optimistic, we know we could not save the people and land but we have made a difference. We have made the world aware that a nation called Tamil Eelam is invaded and suppressed. We all know how we acted in that period with all our sincere feelings. We did all our efforts, and we have seen many people became active during this year. Youth began to show up , even though they might be born in different countries but they proved that they are Tamils. Many Tamils associated with Sri Lanka for many personal benefits had to leave those sides and unite with Tamils in large. World diplomatic battle began with onside a legal government and other side just people in large.

We all know last year was worst year for Tamils in the battle field , but at the same time it was best year where most Tamil Diaspora became active. Every one of us raised our voice to stop the war. But after I listen to the speech of Yogi from LTTE , I realised these all were expected by world nations well before. Yogi gave this speech in 2008 , who said , Sri Lanka had already given clear message to world nations where Tamils live in considerable level ,that this will happen. They have said Tamils will protests like never before. They will not take the fall of Tigers. They will be mentally broken and begin violent protests , but if you handle them , then it will be the last one. Once Tigers are fallen Tamils will be thinking just to forget Tamil Eelam. They will think about their personal lives and be silent. It was the prediction by Sri Lankan diplomats to foreign diplomats. But surprisingly Tamils did not stop with that.

Did it happen? We fell down! We were broken , but eventually we made our selves up. We evolved with new strategies. We went on democratic path with world leaders. With our democratic effort many leaders are now accepting us. Many Tamil leaders are now forced to fight for Tamils because Tamils have become pressure group. Especially the elements who did their politics only by condemning Tigers have no choice other than being Naked in front of People. Douglas Devananda , Sitharthan , and Karuna and some more fake leaders who were employing on Tigers are now have no cover, nothing to do! They have to now show the local Tamils and Tamil Diaspora that how they will lead our struggle ? or are they going to be slaves for ever to Sinhalese ?So it is Tamil Diaspora who did this. Also Sri Lankan government is under heavy pressure now. Sri Lankan forces are virtually closely monitored by us. Every news is spread worldwide. Sri Lanka is scared to act against local Tamils because they know the power of Tamil Disapora. We shall be proud of second generation Tamil youth in many countries, also be proud of their parents who grew them as Tamils. So at last we Tamils have become saviours of Eelam Tamils. We will need to keep the fire alive now.

So May 15th or 16th become very important day for Tamils. This is the weekend close to May 17th , the day Sri Lanka claims defeat of Tamils. What we need to reinstate , that is the day Tamils will rise again. To keep the momentum , we need organisations to unite and organise a massive rallies world wide. Currently we are getting messages from various organisations but I believe main organisations like Global Tamil Forum should coordinate everything and bring Tamils under one roof one this day. We need this as people’s effort with involvement of other Tamil organisations,TYO , SAGT , Tamil schools , Tamil school OBAs and every one should unite to march for common goal. This need to be organised by formal leaders , well in advance. Campaigning and spreading news is very important. To attract the world wide nation it need to be organised on same day. It can include Human Rights organisations and many politicians who will participate. The power is sleeping. All matters is organising such event. Many Tamil youth are looking forward for another rise. Please those who are active in Tamil freedom fight ,make a right move on this weekend , which will enable the event to have huge crowd. Propaganda is very important. People need to be well aware of the day and Time so they can keep the day free.

Lets coordinate and organise a large event worldwide on this weekend day and tell Sri Lanka that Tamils will not give up . Only solution is to listen to Tamils. Only way forward is allow Tamils to enjoy their human rights. Let them chose what they want. Recognising Tamil homeland and accepting the self determination rights of Tamils will be the way forward.

Please organise an event and please begin spreading the news well in advance. We need another stage to raise our voice once again.



Courtesy:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=383289929555

No comments:

Post a Comment

உங்கள் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம். தனிநபர் தாக்குதல்,அநாகரிகப் பின்னூட்டங்கள் நீக்கப்படும்.

Bookmark and Share on Facebook, Twitter +53 other..

Thirukkural திருக்குறள் Holykural



Kural குறள் - 533

பொருட்பால் - பொச்சாவாமை

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அது உலகத்து
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.

Translation :
'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school.

Explanation :
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.

Translation by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew,Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis